Regulamin

Postanowienia ogólne

E-DELIKAT (http://e-delikat.com) jest właścicielem i operatorem tej strony internetowej. Niniejszy dokument reguluje stosunek użytkownika z http://e-delikat.com („Strona internetowa”). Dostęp i wykorzystanie tej Strony internetowej, a także z produktów i usług dostępnych za jej pośrednictwem podlega następującym warunkom, postanowieniom i informacjom („Warunki świadczenia usług”). Korzystając z Usług użytkownik zgadza się na wszystkie Warunki świadczenia usług, które mogą być okresowo uaktualnianie. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać niniejszą stronę i zwracać uwagę na wszelkie zmiany, jakie mogły zostać wprowadzone w Warunkach świadczenia usług.

Dostęp do tej Strony internetowej jest udzielany tymczasowo, a E-DELIKAT zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez uprzedzenia. E-DELIKAT nie ponosi odpowiedzialności prawnej, w przypadku gdy z jakichś powodów niniejsza Strona internetowa będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez dowolny okres czasu. Okresowo E-DELIKAT może ograniczać dostęp do niektórych części lub całości niniejszej Strony internetowej.

Niniejsza Strona internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych („Witryny powiązane”), które nie są obsługiwane przez http://e-delikat.com. http://e-delikat.com nie ma kontroli nad Witrynami powiązanymi i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności ani też za straty lub szkody powstałe w wyniku ich użytkowania. Korzystanie z Witryn powiązanych podlega warunkom użytkowania i świadczenia usług każdej z takich witryn.

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności określająca sposób wykorzystywania informacji użytkowników jest dostępna pod adresem http://e-delikat.com/pl/polityka-prywatnosci/. Korzystając z tej Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych i jednocześnie poświadcza, że podawane dane są prawdziwe.

Zakazy

Niewłaściwe korzystanie ze Strony internetowej jest zabronione. Nie wolno: popełniać lub zachęcać do popełnienia przestępstw, przesyłać wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb logicznych czy ani innych materiałów, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technicznym, naruszające poufność lub obraźliwe czy obsceniczne, włamywać się do jakiegokolwiek obszaru Serwisu, powodować uszkodzenie danych, powodować rozdrażnienie wśród pozostałych użytkowników, naruszać prawa własności innych osób, wysyłać niezamówione reklamy czy materiały promocyjne powszechnie określane jako „spam”, czy usiłować wywierać wpływ na działanie czy funkcjonowanie sprzętu komputerowego lub sprzętu udostępnianego przez tę Stronę internetową. Naruszenie niniejszego postanowienia będzie stanowiło przestępstwo karne i http://e-delikat.com zgłosi wszelkie tego typu naruszenia właściwym organom ścigania i ujawni im tożsamość użytkownika dopuszczającego się takiego naruszenia. E-DELIKAT nie ponosi odpowiedzialności prawnej za żadne straty czy szkody spowodowane przez ataki typu DOS, wirusy lub inne szkodliwe technicznie materiały, które mogą infekować sprzęt, oprogramowanie komputerowe, dane czy inne materiały stanowiące własność, spowodowane korzystaniem z niniejszej Strony internetowej lub pobraniem materiału zamieszczonego na niej, lub na innej witrynie z nią powiązanej.

Własność intelektualna, oprogramowanie i treści

Prawa do własności intelektualnej zawartej w oprogramowaniu i treściach udostępnionych użytkownikom na i poprzez niniejszą Stronę internetową pozostają własnością http://e-delikat.com lub jego licencjodawcom i są chronione prawami i umowami autorskimi obowiązującymi na całym świecie. http://e-delikat.com i jego licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie takie prawa. Zezwala się na przechowywanie, drukowanie i wyświetlanie zawartości dostarczonej wyłącznie na własny użytek. Zabrania się publikowania, manipulowania, dystrybuowania czy w inny sposób reprodukowania, w dowolnym formacie, dostarczonej treści czy kopii treści lub treści zamieszczonej na tej Stronie internetowej, a także zabrania się wykorzystywania tych treści w związku z jakimkolwiek przedsiębiorstwem handlowym czy komercyjnym.

Warunki sprzedaży

Składając zamówienie użytkownik oferuje zakup produktu i podlega następującym warunkom. Wszystkie zamówienia są zależne od dostępności i podlegają potwierdzeniu ceny zamówienia.

Terminy wysyłki mogą różnić sie w zależności od dostępności i są zależne od ewentualnych opóźnień wynikających z opóźnień pocztowych lub spowodowanych siłą wyższą, za co E-DELIKAT nie ponosi odpowiedzialności.

Aby móc zawrzeć umowę z http://e-delikat.com użytkownik musi być pełnoletni i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez bank akceptowany przez E-DELIKAT. http://e-delikat.com zachowuje prawo odmówienia realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika. Jeśli zamówienie zostanie przyjęte E-DELIKAT poinformuje użytkownika za pomocą poczty elektronicznej i potwierdzi tożsamość strony, z którą użytkownik zawiera umowę. Zwykle będzie to http://e-delikat.com a w niektórych przypadkach może to być strona trzecia. W przypadku zawarcia umowy ze stroną trzecią http://e-delikat.com nie występuje ani jako agent bądź mocodawca, a umowa jest zawierana między użytkownikiem a stroną trzecią i będzie podlegać warunkom sprzedaży określanych przez tę stronę. Składając zamówienie użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane http://e-delikat.com są prawdziwe i dokładne, oraz że użytkownik jest uprawnionym właścicielem karty kredytowej lub debetowej i ma prawo do złożenia zamówienia, oraz że karta ma dostęp do wystarczającej ilości środków finansowych na pokrycie kosztów towarów. Koszt zagranicznych produktów i usług może ulegać zmianom. Wszystkie podane ceny im podlegają.

Umowa

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość email potwierdzającą odbiór zamówienia, ta wiadomość jest wyłącznie potwierdzeniem odbioru zamówienia i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa zostanie zawarta w momencie wysłania przez http://e-delikat.com wiadomości email potwierdzającej wysłanie zamówionych towarów do użytkownika. Zawarta umowa będzie obejmować wyłącznie towary podane w mailowym potwierdzeniu wysłanym w momencie nadania zamówionych towarów.

(b) Cena i dostępność

Chociaż http://e-delikat.com dokłada wszelkich starań, aby szczegóły, opisy i ceny podane na tej Stronie internetowej były dokładne, mogą wystąpić błędy. W przypadku znalezienia błędnej ceny jakiegokolwiek towaru zamówionego przez użytkownika zostanie on jak najszybciej o tym poinformowany i będzie mógł ponownie potwierdzić swoje zamówienie z poprawną ceną lub będzie mógł je anulować. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z użytkownikiem zamówienie będzie uznane za anulowane. W przypadku anulowania zamówienia po zapłaceniu za produkty użytkownik otrzyma pełną refundację kosztów.

Koszty przesyłki zostaną doliczone dodatkowo, tego typu dodatkowe opłaty są wyraźnie podane w odpowiednim miejscu i zawierają się w kwocie „Suma”.

(c) Płatność 

W momencie otrzymania zamówienia zostanie przeprowadzona standardowa kontrola uprawnień karty płatności w celu upewnienia się, czy dostępne są wystarczające środki do realizacji transakcji. Karta zostanie obciążona w momencie otrzymania uprawnień. Środki otrzymane w momencie obciążenia karty zostaną potraktowane jako kaucja na poczet wartości towarów, które użytkownik chce zakupić. Gdy towary zostaną nadane, a do użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie pocztą elektroniczną, środki wpłacone jako kaucja zostaną wykorzystane jako zapłata za wartość zakupionych towarów zgodnie ze szczegółami zawartymi w wiadomości email. Klient jest zobowiązany do wykonania płatności 1) przelewem bankowym, 2) przez PayU S.A. albo 3) przez PayPal Holdings, Inc.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiał przedstawiony na tej Stronie internetowej nie posiada żadnej gwarancji czy potwierdzeń co do jego prawdziwości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, http://e-delikat.com i jego dostawcy, a także dostawcy treści i reklamodawcy niniejszym wyraźnie wykluczają wszelkie gwarancje oraz potwierdzenia, które mogą być sprzeczne z ustawami, prawem zwyczajowym lub prawem słuszności i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, w tym między innymi za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne, karne lub incydentalne szkody, lub szkody z tytułu utraty możliwości użytkowania, utraty zysków, danych lub innych wartości niematerialnych, utraty reputacji czy dobrego imienia, lub kosztów zamówienia zastępczych towarów i usług wynikających z lub związanych z użytkowaniem, niemożnością użytkowania, sprawnością lub błędami tej Strony internetowej lub Witryn powiązanych oraz wszelkich materiałów na nich zamieszczonych, niezależnie od tego, czy te szkody były możliwe do przewidzenia czy powstały w wyniku umowy, czynu, restytucji, wskazane w regulaminie, prawie powszechnym lub w inny sposób. Nie dotyczy to odpowiedzialności http://e-delikat.com za śmierć lub osobiste obrażenia spowodowane przez zaniedbanie, celowe wprowadzenie w błąd, mylne przedstawianie fundamentalnych treści ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć w świetle obowiązującego prawa.

Umieszczanie łączy do niniejszej Strony internetowej

Umieszczanie łączy do naszej strony głównej jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje, jednak nie może to być sposób sugerujący jakiekolwiek powiązania, zatwierdzenie lub poparcie ze strony http://e-delikat.com jeśli nie jest ono zgodne z prawdą. Użytkownik nie może umieszczać łączy w witrynach nie stanowiących jego własności. Nie wolno wyświetlać niniejszej Strony internetowej w ramce umieszczonej na stronie innej witryny ani tworzyć łączy do innych części tej Strony internetowej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie łączy bez wcześniejszego zawiadomienia.

Oświadczenie o zrzeczeniu się własności znaków towarowych, wizerunków osób i praw autorskich stron trzecich

Poza specjalnymi postanowieniami, sprzecznymi z powyższymi, wszystkie osoby (włączając ich nazwiska i wizerunki), znaki towarowe stron trzecich, usługi i/lub miejsca przedstawione na niniejszej Stronie internetowej nie są w żaden sposób stowarzyszone lub powiązane z http://e-delikat.com i nie można powoływać się na taki związek lub stowarzyszenie. Wszystkie znaki towarowe/nazwy występujące na tej Stronie internetowej należą do ich właścicieli. W przypadku odnoszenia się do znaku towarowego lub nazwy marki są one wykorzystywane wyłącznie w celach opisu lub identyfikacji produktów i usług, i w żadnym razie nie są stwierdzeniem, że te produkty lub usługi są zatwierdzone przez lub połączone z http://e-delikat.com.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia http://e-delikat.com, dyrektorów firmy, członków kierownictwa, pracowników, konsultantów, agentów i partnerów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialności, szkód i/lub kosztów (w tym, ale nie wyłącznie opłat prawnych) powstałych w wyniku użytkowania niniejszej Strony internetowej lub w wyniku naruszenia przez użytkownika Warunków świadczenia usług.

Zmiany

http://e-delikat.com ma prawo według własnego wyłącznego uznania w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia zmienić, usunąć lub zmodyfikować Usługi i/lub dowolną stronę niniejszej Strony internetowej.

Nieważność

Jeżeli jakakolwiek część Warunków świadczenia usług nie będzie mogła zostać wykonana (włączając kwestię wyłączenia naszej odpowiedzialności wobec użytkowników wykonalność wszystkich pozostałych części Warunków świadczenia usług nie będzie naruszana i pozostaje w pełnej mocy. Na ile to możliwe, gdy dowolna klauzula/podklauzula lub część klauzuli/podklauzuli zostanie oddzielona od pozostałej części, która nadal będzie obowiązywać, klauzula będzie podlegać stosownej interpretacji. Ewentualnie, użytkownik zgadza się na skorygowanie klauzuli i interpretację w sposób najbardziej zbliżony do oryginalnego znaczenia klauzuli/podklauzuli w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo.

Reklamacje

Stosujemy procedurę obsługi reklamacji, którą wykorzystujemy do rozstrzygania sporów w przypadku ich wystąpienia. W przypadku reklamacji lub uwag prosimy o kontakt. Po prostu drogą mailową na: info@e-delikat.com. Na reklamację odpowiemy w ciągu 48 godzin od momentu jej otrzymania.

Zrzeczenie się

W przypadku naruszenia niniejszych warunków i braku podjęcia działań z naszej strony, pozostaniemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków odwoławczych w każdym przypadku naruszenia tych warunków przez użytkownika.

Całość Umowy

Powyższe Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy zawartej między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy między użytkownikiem a http://e-delikat.com. Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia Warunków świadczenia usług mieć formę pisemną i być podpisane przez Dyrektora http://e-delikat.com pod rygorem nieważności.

Dane firmy

Attila Rettig – COMMUNICATION
Firma prywatna
31-215 Kraków, Polska

Strona internetowa: http://e-delikat.com

Email: info@e-delikat.com
NIP: 9452179479
Regon: 123123322

Rachunek bankowy: 70 1950 0001 2006 0861 1709 0002
Kod SWIFT: IEEAPLPA